ติวเตอร์มิ้นท์

ชื่อเล่น: มิ้นท์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สิรินธร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.32 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) GPA (ปริญญาตรี): 3.76 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษา รูปแบบการสอน: ดูความสามารถผู้เรียน แล้วปรับให้เข้ากับผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: ติวโอเนต ป.6 ม.3 สอนการบ้านนักเรียน ป.1 ความสามารถพิเศษ: ภาษาอังกฤษ ดนตรีไทย