ติวเตอร์อควา

ชื่อเล่น: อควา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หอวัง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): บริหารธุรกิจ GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ชั้นประถม4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น และคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์คำนวณและศิลป์ภาษา รูปแบบการสอน: สอนโดยเน้นความเข้าใจ มีโจทย์และวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สอนแบบเป็นกันเอง แต่ได้เนื้อหาสาระที่ครบถ้วน ประสบการณ์การสอน: -สอนเพื่อนๆตอนสอบย่อย และติวก่อนสอบ -สอนและให้คำแนะนำรุ่นน้องเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและการสอบPAT1