ติวเตอร์เบอร์ดี้

ชื่อ: ติวเตอร์เบอร์ดี้ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.84 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ บางเขน คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี เคมีอุตสาหกรรม วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ทุกวิชาสำหรับน้องอนุบาล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถมและม.ต้น เคมีบางเรื่องของม.ปลาย รูปแบบการสอน: เนื้อหาตามที่น้องต้องการ ตามร.ร.ของน้อง เน้นทำแบบฝึกหัด และปรับรูปแบบการสอนตามนิสัยของน้อง ประสบการณ์การสอน: เคยสอนเรื่องพันธะเคมี น้องม.4