ติวเตอร์บาส

ชื่อ: ติวเตอร์บาส เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เลิงนกทา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.73 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมีอุตสาหกรรม GPA (ปริญญาตรี): 2.84 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม- ม.ต้น เน้นสาย วิทย์-คณิต รูปแบบการสอน: สอนตามใจผู้เรียน โดยเน้นไปที่การทำข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: เคยเป็นติวเตอร์วิชาเคมีของค่ายวิชาการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรี เล่นละคร