ติวเตอร์ผักบุ้ง

ชื่อ: ติวเตอร์ผักบุ้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา ภาษาไทย สังคม ทุกระดับชั้น ภาษาอังกฤษ คณิต ประถม รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง สบายๆ สอนเนื้อหาแล้วให้น้องทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจของเด็ก