ติวเตอร์ไก่อู

ชื่อ: ติวเตอร์ไก่อู เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บุญวัฒนา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.63 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย (กศ.บ.) GPA (ปริญญาตรี): 3.30 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทยตั้งแต่อนุบาลจนถึง ม.6 คณิตศาสตร์ ตั้งแต่อนุบาลจนถึง ป.6 สังคมศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึง ม.3 สอนความคิดเชื่อมโยง GAT เด็ก ม. 6 และสอนไทยให้ชาวต่างชาติ รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจพื้นฐาน โดยสอดแทรกเทคนิคการจำเรื่องที่ซับซ้อน มีการสันทนาการระหว่างพักช่วงหลังจบชั่วโมงแรก ด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอน (เป็นเกมส์ง่ายๆ) และสำหรับคอร์สสอนไทยให้ชาวต่างชาติ เน้นให้ลองคิดและพูดด้วยตนเองแล้วจึงแนะนำหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เน้นจำศัพท์จากรูปภาพและสถานการณ์ …

ติวเตอร์ไก่อู Read More »