ติวเตอร์เม

ชื่อเล่น: เม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ สตรีวิยา๒ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.32 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาญี่ปุ่น GPA (ปริญญาตรี): 3.26 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-ป.6 วิชาคณิต อังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ม.1ขึ้นไปและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไป รูปแบบการสอน: สอนแบบมีขั้นตอน คอยสังเกตผู้เรียนว่าทำได้หรือไม่ พยายามไม่ให้ผู้เรียนกดดันและมีการทดสอบบ่อยๆ เพื่อวัดความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นให้เด็กตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงม.ปลาย