ติวเตอร์ซอ

ชื่อเล่น: ซอ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สระแก้ว แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.91 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ประถม-ม.ต้น คณิตศาสตร์ประถม รูปแบบการสอน: ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวัน ทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: วิทยาศาสตร์ประถม-ม.ต้น คณิตศาสตร์ประถม,ม.1 ความสามารถพิเศษ: ดนตรีไทย