ติวเตอร์ตังเม

ชื่อเล่น: ตังเม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชูทิศ มัชฌิม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.9 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศิลปากร คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ปิโตรเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.21 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย แคลคูลัส รูปแบบการสอน: สอนเนื้อหาพร้อมตะลุยโจทย์ ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตศาสตร์ ประถม มัธยม และแคลคูลัส ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีจนถึงปัจจุบัน