ติวเตอร์สา

ชื่อเล่น: สา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วิทยานุกูลนารี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.71 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ GPA (ปริญญาตรี): 2.65 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ป1 ถึง ม.ุ6 รูปแบบการสอน: สอนอธิบายเนื้อหาให้เห็นภาพโดยการนำตัวอย่างในชีวิตประจำวันมายกตัวอย่างอธิบาย ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.2 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว. สอนปฏิบัติการในรายวิชาจุลชีววิทยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มทร.ธัญบุรี สอนปฏิบัติการในรายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมัก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มทร.ธัญบุรี