ติวเตอร์น้ำหวาน

ชื่อเล่น: น้ำหวาน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วิสุทธิกษัตรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.23 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาคณิตทั่วไป แคลคูลัส เคมี วิทย์ทั่วไป รูปแบบการสอน: มีเอกสารประกอบการสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และสอนตามแบบเรียนของน้อง เพื่อให้น้องมีความเข้าใจในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์การสอน: รับติวเด็กในมหาวิทยาลัยช่วงใกล้สอบ วิชาแคลคูลัส และเคมี เข้าโครงการของมหาวิทยาลัยไปสอนเด็กๆตามโรงเรียนชนบท หมายเหตุ: สอนได้ทุกเวลา ไม่เกิน 18.00 น