ติวเตอร์คม

ชื่อ: ติวเตอร์คม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาคร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.97 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้าสื่อสาร GPA (ปริญญาตรี): 2.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์และฟิสิกส์มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: ไวท์บอร์ดและอื่นๆ ประสบการณ์การสอน: มหิดลติวเตอร์ 1 ปี ความสามารถพิเศษ: ดนตรีสากล ร้องเพลง ออกแบบวงจรไฟฟ้า เป็นวิทยากร การถ่ายทอด