ติวเตอร์เตย

ชื่อ: ติวเตอร์เตย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เขมะสิริอนุสสรณ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.21 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขา(วิชาเอก): จีนศึกษา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ สอนอนุบาล1-ประถม6 รูปแบบการสอน: สามารถสอนได้ตามเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนเช่น แกรมม่าทุกเรื่องหรือสอนนอกเหนือหลักสูตรได้ สอนความรู้ทั่วไป เช่น ศัพท์ที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันที่รรไม่ค่อยสอน idiomsที่มักใช้ในภาษาอังกฤษ สอนภาษาจางเพลง สอนสนทนา ความสามารถพิเศษ: ภาษาจีน/ขิม