ติวเตอร์ออย

ชื่อ: ติวเตอร์ออย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชินีบน แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาการคอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.06 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนคณิตศาสตร์ ป.5-ม.3 รูปแบบการสอน: สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง ไม่น่าเบื่อ เน้นฝึกการทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: สอนน้องๆมาหนึ่งปี