เรียน GED

เรียนพิเศษ ged

การสอบ GED  (General Educational Development)

ติวเตอร์GED

เป็นการสอบเพื่อ เทียบวุฒิของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยตามระดับมาตรฐานของอเมริกา นักเรียนที่สามารถสมัครสอบได้ นั้นต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป แต่จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อนำไปเทียบผลสอบได้ต่อเมื่อมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และในการสอบแต่ละครั้งผู้สอบต้องสอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน และคะแนนรวมทั้ง 5 รายวิชาไม่น้อยกว่า 2250 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนสามารถสมัคร

สอบGEDได้ตามศูนย์สอบของ GED สำหรับผลสอบให้รอ Transcript และ Diplomaฉบับจริงประมาณ 6 สัปดาห์แล้วนำหลักฐานดังกล่าวไปเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กองเทียบวุฒิกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนจะได้รับวุฒิ ชั่วคราวภายใน 15 วัน ส่วนวุฒิถาวร ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน หากผู้ที่สอบ เทียบวุฒิ GED ไม่ผ่าน และมีความประสงค์จะสอบเทียบวุฒิใหม่ ต้องมีระยะเวลา ห่างจากการ สอบเทียบวุฒิ GED ครั้งแรก เป็นเวลา 90 วัน การสมัครสอบGED สามารถเลือกสอบเป็นรายวิชา เฉพาะวิชาที่สอบไม่ผ่านก็ได้

 

รายวิชาและรูปแบบการสอบ GED

  • Mathematics : Number & Operations, Geometry, Measurement & Data Analysis, and Algebra
  • Social Studies : US & World, History, Geography, Civics & Government, and Economics
  • Science : Biology, Earth Science, Chemistry, and Physics
  • Language Arts; Reading : Literary, Poetry, Drama, Prose, Critical Review, and Business Document
  • Language Arts; Writing : Sentence Structure, Usage, Mechanics, and Organization

 

รูปแบบการสอนGED
1.เป็นการสอนถึงที่บ้าน
2.เป็นการสอนแบบตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนจะได้รับข้อมูลและความรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3.จะเน้นทั้งการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็น ในการพัฒนาทักษะทางด้านความจำและความ
เข้าใจ
4.จะมีการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และใกล้เคียงกับข้อสอบจริงในระบบ GED
5.เริ่มจากการปูพื้นฐานง่ายๆ ไปจนถึงข้อสอบจริงๆ
6.ให้เทคนิคการทำข้อสอบ GED เก่าๆ พร้อมเฉลยตามแบบฉบับของ Tutor Go Home

 

วิธีการสมัครสอบเทียบวุฒิGED : สมัครได้ที่ www.prometric.com/ged และสอบที่ศูนย์สอบของ GED อาคารมณียาเซ็นเตอร์ (เหนือ) ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร (BTS สถานีชิดลม)

 

ค่าสมัครสอบแบบเดี่ยวเป็นรายวิชา และแบบเป็นชุด

GED Mathematics

$ 116

GED Reading

$ 116

GED Writing + Grammar Skills

$ 143

GED Science

$ 116

GED Social Studies

$ 116

ส่วนที่ 1 (Writing & Reading)

$ 185

ส่วนที่ 2 (Social Studies, Science & Mathematics)

$ 237

 

คำถามที่ถามบ่อย F&Q
Q: การสอบ GED สอบได้เมื่อใด
A: GED มีการจัดสอบเป็นประจำทุกเดือน สัปดาห์ละ 2-3 วัน

Q:เรื่องที่ใช้สอบ GED มีอะไรบ้าง
A: มีทั้งหมด 5เรื่อง
-Writing Skills
-Social Studies
-Science
-Reading
-Mathematics

Q: จะสมัครสอบ GED ได้ที่ไหน
A: สมัครได้ที่ www.prometric.com/ged

Q: สถานที่สอบอยู่ตรงไหน
A: สามารถสอบได้ที่ชั้น 6 อาคารมณียา ถนนเพลินจิต กรุงเทพ

Q: หากสอบ GEDไม่ผ่านจะทำอย่างไรดี
A: สามารถสอบใหม่ หลังจากที่การสอบครั้งก่อนผ่านไปได้อย่างน้อย 3 เดือน และจะเข้าสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้งภายในการสอบหนึ่งปี

Q: GED สอบแล้วเอาไปทำไร
A: เป็นประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเทียบวุฒิมัธยมปลาย ที่กองเทียบวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ ในการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย