ติวเตอร์กว่า 1,000คน

แยกสอนตาม ระดับชั้น วิชา และหลักสูตร

ดังนั้น ได้ติวเตอร์ที่ถนัด ตรงตามความต้องการแน่นอน!!!

 

ระดับชั้น

หลักสูตรไทย / ภาคภาษาอังกฤษ / English Program / Inter

 • อนุบาล 1-3
 • ประถม 1-6
 • มัธยม 1-3
 • มัธยม 4-6
 • มหาวิทยาลัย
 • บุคคลทั่วไป

 

รายวิชา

หลักสูตรไทย / ภาคภาษาอังกฤษ / English Program / Inter

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคม
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีวะ
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น

 

TPAT : Thai Professional Aptitude Test

 • วิชาเฉพาะ กสพท
 • ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 

TGAT : Thai General Aptitude Test

 • การสื่อสารภาษาอังกฤษ  (English Communication)
 • การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 • สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)
  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

 

วิชาสามัญ

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศ
  • ฝรั่งเศส
  • เยอรมัน
  • ญี่ปุ่น
  • จีน

 

รายวิชาระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรไทย / ภาคภาษาอังกฤษ / Inter

 • แคลคูลัส 1 2 3 (Calculus 1 2 3)
 • คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • ภาษาอังกฤษ (English)
 • สถิติ (Statistics)
 • บัญชี (Account)
 • เศรษฐศาสตร์ มหภาค , จุลภาค (Macroeconomics, Microeconomics)
 • ฟิสิกส์ (Physics)
 • เคมี (Chemical)
 • ชีวะ (Biology)
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (QA)

 

วิชาวัดทักษะภาษาอังกฤษ

 • IELTS
 • TOEIC
 • TOEFL (iBT / ITP)
 • TU-GET
 • CU-TEP

 

รายวิชาภาคอินเตอร์

 • CU-AAT (Math , English)
 • CU-ATS
 • IGCSE
 • GED
 • SAT (Math , English)
 • SAT Subject (Maths , Physics , Chemistry , Biology)
 • A-level
 • IB