ติวเตอร์Nut

Nut
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระหฤทัยคอนแวนต์
สายวิทย์ – คณิต
3.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
อนุบาล ประถม มัธยม
เน้นการเรียนการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย เป็นกันเอง
-Grammar ภาษาอังกฤษ
-คณิตศาสตร์ ประถม