ติวเตอร์Noon

ติวเตอร์Noon
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
West Carrollton High School, Ohio, USA
สายศิลป์ – คำนวณ
3.5
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Thammasat University
Liberal Arts
British and American Studies
3.22
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
University of Birmingham
International Business
English for Entrance examination, CU-Tep, TU-get, IELTS, TOEFL, etc
ศึกษาจุดด้อยของผู้เรียนและพัฒนาจุดด้อยนั้นเน้นความเป็นกันเองเพื่อให้ผู้เรียนกล้าพูดกล้าถาม
2 ปี
อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย, มีเทคนิคการจำ