ติวเตอร์May

ติวเตอร์May
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Hatyaiwittayalai School
สายวิทย์ – คณิต
3.34
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.51
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับประถม ถึง ม.ต้น
แบบฝีกหัด เทคนิคการจำแบบต่างๆ
สอนคณิตศาสตร์ ประถม