ติวเตอร์mac

ติวเตอร์mac
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
สายวิทย์ – คณิต
3.77
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.24
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาตร์ ม.ต้น-ปลาย
ใช้เอกสารประกอบการสอน
เน้นการทำโจทย์
เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.4
ฟิสิกส์ ม.ปลาย