ติวเตอร์Jig

ติวเตอร์Jig
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Ammartpanichnukul
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Chulalongkorn University
Accounting
Audit
3.25
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
University of Birmingham
Inter Business
English ม ต้น ม ปลาย
ง่ายๆ เป็นกันเอง
teach sisters
IELTS 7.0