ติวเตอร์ไอซ์

ไอซ์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.9
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องกล
2.4
คณิตศาสตร์ มต้น-ปลาย
มีตัวอย่าง เตรียมการสอน
แมท ม3 / ม4