ติวเตอร์ไอซ์

ไอซ์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุวรรณารามวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
3.25
วิชา วิทยาศาสตร์ ชีวะ เคมี
ระดับชั้น อนุบาล ประถม มัธยมต้น
1. ให้น้องเข้าใจภาพรวมก่อนแล้วค่อยแจกแจงลายละเอียด
2. ด้านชีวะจะเน้นสอนให้จำเป็นภาพหรือตัวอย่าง เทียบกับในชีวิตประจำวัน เพื่อให้น้องจำแล้วเอาไปใช้ได้ จะได้ไม่ลืม
3. สอนแบบพูดคุยมีการตอบโต้กันตลอด น้องจะได้ไม่เบื่อ และเมื่อน้องได้พูดน้องก็จะเข้าใจมากขึ้น
* สอนน้องป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ติวสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบ