ติวเตอร์ไนท์

ติวเตอร์ไนท์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารีวิทยา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.62
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ม.เกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การรจัดการ
3.22
ประถม ทุกวิชา
ม.ต้น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
เน้น ความเข้าใจ ทำแบบฝึกหัดมากๆ
ค่อยเป็นค่อยไป
1ปี ป.4 และ ม.2