ติวเตอร์ไก่

ติวเตอร์ไก่
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรวิทยาคาร
สายวิทย์ – คณิต
3.64
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.11
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ อนุบาล-ม.3
เน้นการทำโจทย์และความเป็นกันเอง