ติวเตอร์ใหม่

ติวเตอร์ใหม่
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีนครสวรรค์
สายศิลป์ – ภาษา
3.33
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาศาสตร์
3.13
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Arts (English for careers)
ป.1-มหาวิทยาลัย
สอนเข้าใจง่าย ใช้ศัพท์เข้าใจง่าย และเป็นกันเอง เริ่มต้นจากการสอบถามวัตถุประสงค์ของการเรียนและสิ่งที่ต้องการเน้นให้แน่ ชัดรวมทั้งมีการวัดระดับความรู้้น้องก่อนเรียนเพื่อที่จะสามารถวางแผนการสอน ได้ถูกต้องและตรงกัน เน้นการสรุปให้เข้าใจโดยการใช้ mind map เน้นให้เด็กได้ฝึกทำแบบฝึกหัด ท่องศัพท์ มีการยกตัวอย่างที่ทำให้เด็กเห็นภาพและสามารถจดจำได้ เช่น ใช้ภาพ สี เสียง เพลง เป็นต้น
เคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ม.4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ธนบุรี
ภาษาญี่ปุ่น (สอบผ่านระดับ4)