ติวเตอร์ใหญ่

ติวเตอร์ใหญ่
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดเขมาภิรตาราม
สายศิลป์ – ภาษา
69%
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
มนุษย์ศาสตร์
ศิลปศึกษา วิชาโทภาษาอังกฤษ
2.47
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มัธยม – ปริญญาตรี
conversational English
สอนสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
รู้และชำนาญการสอนให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
สำเนียงดี ยินดีให้โทรสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา