ติวเตอร์ใบเตย

ติวเตอร์ใบเตย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
JinCai Highschool International Division
สายศิลป์ – ภาษา
none
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาฯ
บัญชี
ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย
1.ผู้สอนมีความใจดี สามารถอธิบายซ้ำๆได้หลายครั้งจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ
2.เน้นการนำเอาสิ่งรอบตัวเช่นเพลงหรือข่าวมาประกอบการเรียรการสอน เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจและสามารถนำเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้จริง
3.หากผู้เรียนมีความสามารถทางด้านภาษานั้นๆที่จะเรียนแบบพอใช้ขึ้นไป การเรียนการสอนจะไม่ใช้ภาษาไทยในการอธิบายอีกต่อไป
4.บรรยากาศในการเรียนจะไม่เคร่งเครียด ไม่เน้นการท่องจำ แต่จะเน้นความเข้าใจ
ฝึกงานเป็นครูสอนระดับชั้นnursery ที่รร.นานาชาตินันทวัน
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การเกลี้ยกล่อมเด็ก