ติวเตอร์โอม

ติวเตอร์โอม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชลบุรี “สุขบท”
สายวิทย์ – คณิต
3.67
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
2.65
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-ประถมศึกษาคณิตศาสตร์-ม.ต้น+ม.ปลาย
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
จะสอนเป็นกันเอง เน้นการทำโจทย์ และทำการเข้าใจกับทฤษฏี
มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ขอรับงาน ช่วงเดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป เฉพาะเสาร์ หรือ อาทิตย์