ติวเตอร์โย

โย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.99
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์(กศ.บ.)
คณิตศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สอนเนื้อหาที่สำคัญ สรุปตามแต่ละประเด็น เน้นการฝึกทำโจทย์