ติวเตอร์โมสต์

โมสต์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.54
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
71.2
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษาศาสตร์เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
ประถม-มหาวิทยาลัย
การสอนเน้นการใช้แผนภูมิ และหัดทำโจทย์มีลำดับการทำจากง่ายไปยากทั้งนี้เทคนิคจะใช้ต่างกันขึ้นอยู่กับผูู้เรียน
เลข ม.ปลาย
ติวเลข ม.ปลาย -onet(เด็กนักเรียนหอวัง)
ติวเลขพื้นฐานมหาวิทยาลัย (เด็กสถาปัตย์มธ.)
ติวเลขม.ต้น (เด็กนักเรียนศรีบุญญานนท์)
ติวเลขInter น้องเรียนตั้งแต่ตอนอยู่grade9 ถึงgrade 12(เด็กนักเรียนGarden International school ระยอง)
ติวกฎหมายระดับมหาวิทยาลัย
ติวสอบใบอนุญาตว่าความ
ติวภาษาอังกฤษ ประถม-ม.ปลาย