ติวเตอร์โฟล์ค

ติวเตอร์โฟล์ค
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิต มัธยม
สายวิทย์ – คณิต
3.88
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วัดคุม
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ฟิสิกส์ ม.ปลาย เพื่อสอบPAT1 PAT3 และรับตรงทุกที่
เน้นการทำโจทย์ พิสูจน์สูตรลัด เปรียบเทียบ
สอนเพื่อนสอบติด วิศวะไฟฟ้า ลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์ ชีวะ มศว