ติวเตอร์โบ

ติวเตอร์โบ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระหฤทัยคอนแวนต์
สายศิลป์ – ภาษา
3.56
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์
การระหว่างประเทศ
3.13
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันภาษา โครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ ประถม มัธยม
จริงจัง, จริงใจกับนร., เป็นกันเอง
ยังไม่ประสบการณ์สอนอย่างจริงจังค่ะ เคยแต่ติวเพื่อนๆ
Grammar, Paragraph Writing, Essay Writing