ติวเตอร์โบว์

โบว์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางปะกอกวิทยาคม
สายศิลป์ – คำนวณ
3.25
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มนุษยศาสตร์
ภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาจีน hsk 1-4
-ปูพื้นฐานภาษาจีนให้แน่น
-ฝึกให้ผู้เรียนพูดและฟังภาษาจีนในชีวิตประจำวันให้เคยชิน
-มีสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน