ติวเตอร์โบว์

โบว์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สัตหีบวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.52
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.34
วิทย์ คณิต ไทย การบ้านทั่วไป/ ระดับอนุบาล-มัธยมต้น