ติวเตอร์โบว์

โบว์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ระยองวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.43
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
ระบบควบคุม
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่1- มัธยมศึกษาปีที่3
ศึกษาจากการทำโจทย์
มีประสบการณ์สอน น้องม.3 และ ป.5