ติวเตอร์โบว์

ติวเตอร์โบว์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรศักดิ์มนตรี
สายวิทย์ – คณิต
3.30
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
2.70
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ม.เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ม.เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย (แคลคูลัส 1, math 1-3 ป.ตรี)
สนุก เรียบง่าย เข้าใจ เป็นกันเอง
เป็นผู้ช่วยสอนที่ม.เกษตรตั้งแต่ป.โท-ปัจจุบัน