ติวเตอร์โต๋

ติวเตอร์โต๋
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พรเจริญวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
2.81
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์
ชีววิทยา
ระดับประถม มัธยม
ตัวต่อตัว
สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่บ้าน ม.ต้น ม.ปลาย