ติวเตอร์โต้ง

ติวเตอร์โต้ง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดราชาธิวาส
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
3
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์
ปฐมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี วิชาคณิตศาสตร์
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist theory)ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นความต้องการของผู้เรียน
-จัดกิจกรมการเรียนรู้ให้แก่นัก เรียนตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ โครงการเติมความรู้สู่เยาวชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7-10 และประธานโครงการครั้งที่ 9-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยม
สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนพิเศษ (ผู้มีควมผิดปกติทางสมอง) และนักเรียนปกติ โดยได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความเชี่ยวชาญการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งรวมถึงประเมินผลโดยการทดสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Admission)
-มีใบประกอบวิชาชีพครู
-สำเร็จการศึกษาโดยโครงการ สงเสริมครูทีมีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์
-และโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย