ติวเตอร์โซย่า

ติวเตอร์โซย่า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สายศิลป์ – ภาษา
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ตามบทเรียนทุกระดับชั้น และภาษาสเปน ตั้งแต่เริ่มต้น
ขึ้นอยู่กับผู้เรียน จริงจัง/สบายๆ เร่งรีบ/ค่อยเป็นค่อยไป เน้นสนทนา/เน้นไวยากรณ์ ฯลฯ สอนได้ตามรูปแบบที่ผู้เรียนต้องการ
สอนภาษาอังกฤษและจีน เด็กชั้นประถม,ม.ต้น
สอนการบ้าน,ตามบทเรียนภาษาอังกฤษ ประถม,ป.ตรี
สอนภาษาสเปน บุคคลทั่วไป
สอนภาษาสเปนได้