ติวเตอร์แอม

ติวเตอร์แอม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.34
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชี
สถิติ
2.98
คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคม,ไทย ชั้นอนุบาลถึงมัธยม
สอนแบบเป็นกันเอง เน้นความเข้าใจและให้ทำแบบฝึกหัด