ติวเตอร์แป๋ว

แป๋ว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พัทลุง
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนคริทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ 5ปี
3.34
คณิต วิทย์ สังคม ภาษาไทย ประถม
คณิต วิทย์ ม.ต้น
คณิต วิทย์ สสวท ประถม
ติวเข้าป1 สาธิต
ทำโจทย์ อธิบาย
ทดลอง
คณิต วิทย์ สสวท ป.6
คณิต ป.2 4 5 6
คณิต ไทย อังกฤษ เชาว์ปัญญา อนุบาล 1 2