ติวเตอร์แป้ม

ติวเตอร์แป้ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัฒนาวิทยาลัย
สายศิลป์ – คำนวณ
3.26
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วรรณคดีอังกฤษ
2.94
วิชาคณิตศาสตร์ อ.1-ป.3
วิชาอังกฤษ อ.1-ป.6
สอน อธิบาย ทำแบบฝึกหัด