ติวเตอร์แบม

ติวเตอร์แบม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบ็ญจะมะมหาราช
สายวิทย์ – คณิต
2.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มศว.
มนุษย์ศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
2.91
ป.1 – ม.5
สอนเนื้อหาตามบทเรียน,grammar