ติวเตอร์แนน

แนน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา 2
สายศิลป์ – คำนวณ
3.36
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
โฆษณา
3.36
ระดับปริญญาโท
รามคำแหง ภาคอินเตอร์
Communicative English
ภาษาอังกฤษ อนุบาลถึงวัยทำงาน เตรียมสอบ สนทนาภาษาอังกฤษ
เน้นใช้ตำราต่างประเทศและสื่อการสอน ให้ผู้เรียนมีการบ้าน ศึกษาด้วยตัวเองประกอบด้วย เพื่อสร้างทักษะต่อเนื่อง
สอนพิเศษตามบ้่านมา 3 ปี ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง ระดับ คนทำงาน วัย 30 ปี
กำลังศึกษาด้าาน Law