ติวเตอร์แตงโม

แตงโม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เสสะเวชวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
2.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ครุศาสตร์ไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 1-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น
-คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1-6
มีการอธิบายเป็นภาพให้น้องเข้าใจ ง่าย มีแบบฝึกหัดให้ทำระหว่างเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิด พูดคุยกันระหว่างเรียน และกิจกรรมให้ทำบางครั้งเพื่อให้น้องไม่เบื่อ
-ติววิทยาศาสตร์เข้าม.1 ศึกษานารี (น้องสอบติด)
-วิทยาศาสตร์ป.6
-วิทยาสาสตร์ม.1
-ภาษาไทยป.1
-คณิตศาสตร์ป.3
ร้องเพลง เล่นดนตรี วาดภาพ