ติวเตอร์แชมป์

 

แชมป์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิตมัธยม
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
3.32
ประถมปลาย-มัธยมปลาย
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้เรียนร้องขอ
สอนMath และ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ระดับม.2-ม.3 เป็นเวลา 2 ปี
มีแค่บคคลิกที่เข้ากับผู้คนได้หลากหลายรูปแบบและเป็นนักกิจกรรมที่ไม่ทิ้งการเรียน
สามารถแนะแนวทางน้องได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวหาข้อมูลล่วงหน้า