ติวเตอร์แจม

ติวเตอร์แจม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สายวิทย์ – คณิต
3.3
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
3.52
ไม่เกินชั้นมัธยมปลาย
มีหลักจำ เน้นความเข้าใจ เป็นกันเอง
สอนฟิสิกส์ และคณิตมอปลาย
รำไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดำน้ำ