ติวเตอร์แจง

ติวเตอร์แจง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.70
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมง
ผลิตภัณฑ์ประมง
3.50
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
Instutitute of Asian Technology
Food Engineering
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
สอนบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ พร้อมทำแบบฝึกหัด
ประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัย