ติวเตอร์เหน่ง

ติวเตอร์เหน่ง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
2.90
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
ประมง
ผลิตภัณฑ์ประมง
3.23
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
ประมง
คณิตศาสตร์/ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์/ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
ชีววิยา/ม.ปลาย
เคมี/ม.ปลาย
สอนที่บ้านหรือตามที่ันัดหมาย
คอมพิวเตอร์ : microsoft office, spss, photoshop, dremwever